Galeri

Ambasada e Republikës së Kosovës në Tiranë: Konkurs për vende pune
Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 11:45 - 07/01/20 |
mapo.al

Ambasada e Republikës së Kosovës në Tiranë       


 Shpall :                     Konkurs


 I


Pozita:                                Asistent/ e Administrativ/e


Vendi i  punës:                   Ambasada e Republikës së Kosovës në Tiranë


Kohëzgjatja e kontratës:  Një vit (me mundësi vazhdimi) me një periudhë provuese prej 3 muajsh, paga mujore bruto 500 euro.

 Data e aplikimit:            15 ditë Kalendarik  nga data e shpalljes (06.01.2020 deri me daten 20.01.2020) 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

Punon nën mbikëqyrjen e Shefit të Misionit të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Shqipëri. I caktuari  në këtë detyrë duhet të jetë në gjendje që ë kryej detyrat e përgjithshme adminitrative dhe funksione mbështetëse, si dhe duhet të ketë njohuri të përgjithshme të punës me kompjuter te përgatitjes së dokumenteve. Funksionet specifike përfshijnë, siç vijon:

Përgatitja e raporteve dhe korrespodencës, procesimi i faturave, pagesave për paisje, licencave dhe formularëve të qeverive mikpritëse, dhe dokumenteve financiare.

Kryerja e transaksioneve bankare dhe financiare rutinore; pagimi i faturave dhe shërbimeve, qirasë si dhe pagesa të tjera.

Kryerja e shërbimeve postare dhe të valixheve diplomatike për ambasadë, zgjedhja dhe distrubimi i korrespodencës hyrëse; rregullimi i shërbimeve postare dhe transportit të mallrave.

Mbajtja e një inventari të saktë për të gjitha pasuritë e Ambasadës; prokurimi dhe mirëmbajtja e furnizimeve të shpenzimeve, përfshi artikujt e zyrës, furnizimet për ndërrimin e fotokopjeve dhe paisjeve të tjera të zyrës dhe produkte të tjera të letrës, furnizime për paisjet e nevojshme për mirëmbajtje.

Kryen organizimin dhe mban listën e operatorëve të shërbimeve, përfshi personat që merren me riparime, pastruesit, rojet, vozitësit dhe personeli lëvizës.

Mirëmbajtja e rregullt e hapësirës për deponimin e dosjeve të Ambasadës.

Adresimi i pagesës për transportin ajror të mallrave dhe transportin e paisjeve shtëpiake për personelin e ambasadës;procesimi i faturave për ngarkesa dhe dokumentet e doganave.

Aranzhimi i operatorëve dhe shërbimeve për teknologji informative; dhe prokurimi i paisjeve dhe shërbimeve të TI-së.

Respektimi i kodit te  etikes ne veshje.

Te jete  bashkepunuese me kolege ne ambientet  e punes. 

Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja:

  • Të ketë diplomën universitare në drejtimet; Juridik, ekonomik, shkenca politike, marrëdhënieve ndërkombëtare etj;
  • Te jetë shtetas/e e Republikës së Kosovës ( me qëndrim të rregulluar në shtetin pranues) apo shtetase e shtetit pranues;
  • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze, përparësi janë edhe gjuhët tjera;
  • Aftësia e dëshmuar për sistemimin dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit, përcaktimin e zgjidhjeve të duhura;
  • Të ketë shkathësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët angleze dhe gjuhë të tjera;
  • Njohuri nga aspekti i ofrimit të shërbimeve adminitrative;
  • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme të vet-organizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi në mënyrë efektive duke punuar në një ambient nën presion;
  • Të ketë 2 vjet përvojë relevante të punës.

Kandidatët të cilët aplikojnë duhet ti plotësojnë këto kushte, për të hyrë në rrethin e ngushtë dhe pastaj për t’u intervistuar.

– CV-në;

– Kopjen e letërnjoftimit;

– Kopjet e kualifikimit-ne interviste diploma origjinale;

– Dy refernaca të punës;

– Një letër motivuese;

– Certifikatën nga mjeku për gjendjen shëndetësore;

– Certifikatën se nuk janë nën hetime nga autoritetet e shtetit pranues;

Këto dokumente mund të dërgohen përmes postës në adresën;

  Ambasada e Kosovës në Tiranë

  Rr: “Donika Kastrioti”, Vila nr.6

 Tiranë, Shqipëri                                                                                                     

Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen.

Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni në nr. të tel: 042261650

II

Pozita:                                Punëtor Recepcionist (1)

Vendi i  punës:                   Ambasada e Kosovës në Tiranë

Kohëzgjatja e kontratës:  Një vit (me mundësi vazhdimi) me një periudhë provuese prej 3 muajsh, paga mujore bruto 450 euro.

Data e aplikimit:            15 ditë Kalendarik  nga data e shpalljes (06.01.2020 deri me daten 20.01.2020)

 Detyrat dhe përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësin e Shefit të misionit Diplomatik:

– Pranon palët/mysafirët e Ambasadës së Kosovës;

– Identifikon, evidenton dhe pajis me kartelë të vizitorit çdo palë/mysafir që hyn në Ambasadë;

– Mban dokumentin e identifikimit të vizitorëve (letërnjoftimin, pasaportën ose patentë shoferin) në këmbim të lëshimit të kartelës për vizitorë;

– Pritja e palëve dhe përcjellja e kërkesave të palëve për Ambasadën e Kosovës, shoqërimi i tyre tek Shefi i Misionit, diplomatet, apo tek sektori i vizave dhe çështje të tjera.

– Pranon thirrjet telefonike dhe në rast nevoje kalon linjën te personat përgjegjës;

– Mban evidencë për thirrjet telefonike jashtë Ambasadës;

-Kujdeset që të kufizojë hyrjen e personave të paautorizuar në Ambasadë;

– Lajmëron personat përgjegjës për kërkesa te ndryshme te palëve para Ambasadës;

– Komunikimi dhe mbajtja e rendit me palë pranë Ambasadës.

– Mbajtja e librit të shënimeve për hyrje-dalje, si dhe dokumentacioneve të tjera.

–  Organizon dhe mirëmban regjistrin e vizitorëve;

– Jep udhëzimet e nevojshme vizitorëve dhe lajmëron personelin të cilit i bëhet vizita;

– Përcjell mysafirët deri te nikoqiri, nëse kërkohet nga Shefi i Misionit;

– Përgjigjet në pyetjet/kërkesat e palëve/mysafirëve dhe iu ndihmon atyre brenda hapësirës të cilën ia lejon kodi i etikës dhe i mirësjelljes i Ambasadës;

– Duhet te respektoj kodin e veshjes;

– Te jete  bashkepunues me kolege ne ambientet  e punes.

– Ndihmon asistenten administrative, nëse një gjë e tillë kërkohet nga Shefi i Misionit;

– Punëtori recepcionist  duhet të jetë në gjendje që të kryej edhe detyra të tjera teknike, të mirëmbajtjes të ambienteve të Ambasadës.

– Kryen edhe detyra të tjera me kërkesë të Shefit te Misionit;

– Për punën e tij, i përgjigjet Shefit te misionit Diplomatik.

Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja:

– Përgatitja e mesme shkollore;

-Te jetë shtetas i Republikës së Kosovës ( me qëndrim të rregulluar në shtetin pranues) apo shtetas i shtetit pranues;

-Të ketë njohuri të gjuhës angleze, preferohet edhe njohja e ndonjë gjuhe ndërkombëtare.

-Aftësia e dëshmuar për sistemimin dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit, përcaktimin e zgjidhjeve të duhura;

-Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit me palët;

-Shkathtësi të mira komunikimi, duke përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë

udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;

– Shkathtësi kompjuterike në aplikacione bazike (Word, Excel, etj

-Të ketë 1 vjet përvojë relevante të punës.

Kandidatët të cilët aplikojnë duhet ti plotësojnë këto kushte, për të hyrë në  rrethin e ngushtë dhe pastaj për tu  intervistuar. 

– CV-në

– Kopjen e letërnjoftimit;

– Kopjet e kualifikimit-diplomës; për intervistë Diplomen Origjinale

– Dy refernaca të punës dhe një letër motivuese;

– Certifikatën nga mjeku për gjendjen shëndetësore;

– Certifikatën se nuk janë nën hetime nga autoritetet e shtetit pranues;

Këto dokumente mund të dërgohen përmes postes në adresën;

  Ambasada e Kosovës

  (Aplikacion për pozitën e punës Recepcionist)

  Rr: “Donika Kastrioti”, Vila nr.6

 Tiranë                                                                                                     

Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen.

Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni në nr. të tel: 042261650

 Pas