Aktualitet

Drejtori e posaçme në Kryeministri për kontrollin e administratës


Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 11:47 - 19/09/21 |
mapo.al

Pas Ministrisë së Informacionit krijohet drejtoria e posaçme në Kryeministri për kontrollin e administratës.


E veshur nën termin bashkëqeverisje, “Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, Rama parashikon të krijojë Agjencinë e cila do të kontrollojë të gjithë administratën.


Sipas nenit 15 thuhet:1. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje është autoriteti më i lartë administrativ i Agjencisë dhe përgjigjet drejtpërdrejt para Kryeministrit për realizimin e politikave dhe të objektivave të përcaktuar.2. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë emërohet nga Kryeministri.Sipas nenit 9 thuhet: Veprimtaria administrative, përveç kontrollit administrativ dhe kontrollit gjyqësor, i nënshtrohet edhe kontrollit sipas parashikimeve të këtij ligji.

Po ashtu, një komunitet, grup interesi, shkollë apo universitet, i përbërë nga së paku 50 persona, kërkon një interpelancë me Kryeministrin, zëvendëskryeministrin ose çdo ministër, për të marrë shpjegime lidhur me veprimtarinë e tyre ose për ankesat e bëra.

Ankesat dhe çështjet nëse nuk mund të shqyrtohet brenda afatit 20 ditë pune, personat përgjegjës për shqyrtimin e rasteve antikorrupsion pranë Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit informojnë Agjencinë për kohën e nevojshme dhe kërkojnë shtyrjen e afatit me jo më shumë se 20 ditë të tjera pune.

Kjo shtyrje nuk mund të ndodhë më shumë se sa 2 herë, pra në një afat 40 ditë nga ana e Agjencisë.

***

Kryeministri Edi Rama e lajmëroi bërjen e një ligji që ai e quajti si të bashkëqeverisjes me qytetarët në mbledhjen e parë të qeverisë.

Ligji për bashkëqeverisjen me qytetarët parashikon që përmes gjithëpërfshirjes së tyre në politikëbërje, garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse, rritjen e përgjegjshmërisë dhe të llogaridhënies së administratës shtetërore përmes platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”.

Ligji:

KREU IV
KRIJIMI, ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AGJENCISË PËR DIALOG DHE BASHKËQEVERISJE

Neni 14
Statusi, struktura dhe organizimi i Agjencisë

1. Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje është person juridik publik qendror, në varësi të Kryeministrit dhe përgjigjet për bashkëqeverisjen me qytetarët nëpërmjet gjithëpërfshirjes së tyre në politikëbërje, për garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse, si dhe për rritjen e përgjegjshmërisë e të llogaridhënies së administratës shtetërore.

2. Agjencia ka flamurin dhe stemën e saj, të cilat miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të Kryeministrit.

3. Agjencia ushtron autoritet drejtues, mbikëqyrës, koordinues, drejtues, teknik, mbikëqyrës dhe kontrollues në fushën e bashkëqeverisjes dhe në rritjen e përgjegjshmërisë e të llogaridhënies së administratës shtetërore.

4. Agjencia organizohet si drejtori e përgjithshme në nivel qendror dhe e ushtron veprimtarinë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

5. Marrëdhëniet e punës për drejtorin e përgjithshëm dhe punëmarrësit e tjerë të Agjencisë rregullohen sipas dispozitave të Kodit të Punës.

6. Pjesë e strukturës dhe e organikës së Agjencisë është rrjeti i koordinatorëve. Koordinatorët janë struktura të posaçme të Agjencisë, të cilat funksionojnë pranë institucioneve të administratës shtetërore, me qëllim përmbushjen nga Agjencia dhe institucionet e administratës shtetërore të detyrave të parashikuara nga ky ligj, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

7. Organizimi dhe funksionimi i Agjencisë, si dhe detyrat e tjera të Agjencisë dhe të koordinatorëve përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të Kryeministrit.

8. Struktura dhe organika e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje miratohen me urdhër të Kryeministrit.

9. Rregullorja për metodat e brendshme të punës dhe për sjelljen e personelit të Agjencisë miratohet nga Kryeministri, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë.

Neni 15
Drejtori i Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje është autoriteti më i lartë administrativ i Agjencisë dhe përgjigjet drejtpërdrejt para Kryeministrit për realizimin e politikave dhe të objektivave të përcaktuar.

2. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë emërohet nga Kryeministri.

3. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë ka këto përgjegjësi:

a) Organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë e Agjencisë;
b) Menaxhon burimet njerëzore;
c) Menaxhon dhe është përgjegjës për buxhetin;
ç) Nxjerr akte administrative (urdhra dhe udhëzime), në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative;
d) Përfaqëson Agjencinë në marrëdhënie me institucionet e tjera brenda vendit, si dhe në marrëdhëniet teknike dy- ose shumëpalëshe jashtë vendit;
dh) Kryen detyra të tjera, në zbatim të këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi.

Neni 17
Metodat e bashkëqeverisjes

1. Gjithëpërfshirja e qytetarëve dhe e grupeve të interesit në politikëbërje, garantimi i pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse, si dhe ndërveprimi ndërmjet administratës shtetërore e qytetarëve dhe grupeve të interesit, me qëllim rritjen e rolit të tyre në rritjen e efiçencës dhe përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike, përveç sa është parashikuar në ligjet e tjera në fuqi, kryhet përmes platformës “Me ty për Shqipërinë që duam” nëpërmjet metodave të parashikuara në pikën 2, të këtij neni.

2. Metodat e platformës, të paraqitura sipas seksioneve në platformë, ndahen në varësi të përmbajtjes së çështjeve që adresohen:

a) Metoda e kontrollit, ku përfshihen të gjitha ankesat e ardhura nga qytetarë ose subjekte private, apo çështje të denoncimit të korrupsionit të paraqitura në seksionet: “Ankesa ime”, “Biznesi im”, “Denonco korrupsionin”;

b) Metoda e ndërveprimit, ku përfshihen ide, nisma komunitare nga qytetarë ose subjekte private të paraqitura në seksionet: “Nisma ime”, “Interpelanca ime”, “Kuvendimi im”, “Shkolla ime”;
c) Metoda e gjithëpërfshirjes, ku qytetarë ose subjekte private shprehin vlerësimin e tyre për politikat e qeverisë apo interesin e tyre për të dhënë kontribut në administratën shtetërore, të paraqitura në seksionet: “Fjala ime”, “Nota ime”, “Dua të kontribuoj”.

3. Seksionet e platformës “Me ty për Shqipërinë që duam” sipas metodave të parashikuara në pikën 2 të këtij neni janë:

a) “Ankesa ime” – Nëpërmjet këtij seksioni paraqiten ankesat për vonesën në marrjen e shërbimit publik apo mospërfitimin e tij, si dhe raportohen sjelljet abuzive të strukturave të administratës shtetërore ose të zyrtarëve të caktuar;
b) “Biznesi im” – Nëpërmjet këtij seksioni, çdo subjekt privat i pajisur me NIPT ankimon sjelljet abuzive apo joetike, si dhe çdo parregullsi të administratës, të cilat cenojnë klimën e biznesit dhe denoncon vendimmarrje që bien në kundërshtim me aktet rregullatore;
c) “Denonco korrupsionin” – Nëpërmjet këtij seksioni denoncohen aktet korruptive apo kur konstatohet se në përmbajtje të çështjes ka elemente të një akti korruptiv të ndodhur ose në tentativë;
ç) “Nisma ime” – Nëpërmjet këtij seksioni paraqiten ide për një nismë komunitare apo një projekt konkret me interes publik;
d) “Fjala ime” – Nëpërmjet këtij seksioni shprehen opinione mbi reformat apo projektet të cilat janë në proces dhe çdo sugjerim, ide e re apo propozim se si mund të përmirësohet qeverisja në tërësi apo rezultatet në një fushë të caktuar duke përfshirë klimën e biznesit po pa u kufizuar në të, politikat e qeverisë për biznesin apo marrëdhënien me administratën, si dhe duke përcjellë sugjerime mbi përmirësimin e klimës së biznesit në vend;
dh) “Interpelanca ime” – Nëpërmjet këtij seksioni, një komunitet, grup interesi, shkollë apo universitet, i përbërë nga së paku 50 persona, kërkon një interpelancë me Kryeministrin, Zëvendëskryeministrin ose çdo ministër, për të marrë shpjegime për motivet, synimet dhe qëndrimin e Këshillit të Ministrave ose lidhur me aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre;
e) “Shkolla ime” – Nëpërmjet këtij seksioni, një grupim personash, i përbërë nga të paktën pesë nxënës, pesë prindër dhe pesë mësues, paraqet një ide apo projekt për të përmirësuar institucionin arsimor ku bën pjesë apo mësimdhënien në të;
ë) “Nota ime” – Nëpërmjet këtij seksioni, çdo qytetar vendos një vlerësim për institucionin, zyrën apo sportelin, pas përfitimit të një shërbimi publik të ofruar prej tij. Nga kjo notë e vendosur nga qytetarët përllogaritet nota mesatare mujore e pëlqyeshmërisë së institucionit mbi nivelin e ofrimit të shërbimit, e cila bëhet publike periodikisht në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam”;
f) “Dua të kontribuoj” – Nëpërmjet këtij seksioni, çdo qytetar shpreh interesin e tij për të ndihmuar ose për t’u angazhuar në administratë, me kohë të plotë ose të pjesshme ose si ekspert në projekte.
g) “Kuvendimi ynë” – Nëpërmjet këtij seksioni, çdo qytetar shpreh mendimin e tij mbi çështjet që parashtrohen për diskutim në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam”, me qëllim krijimin e një forumi publik virtual diskutimi ndërmjet qytetarëve dhe administratës shtetërore.

KREU VI
RREGULLAT E SEKSIONEVE TË PLATFORMËS “ME TY PËR SHQIPËRINË QË DUAM”

Lexo edhe :  Kurti e uroi për mandatin e tretë, Rama: Do ta vizitoj me kënaqësi Kosovën

Neni 24
“Ankesa ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Ankesa ime” paraqiten çështje me natyrë kontrolli të veprimtarisë administrative, të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me ankuesin, të cilat, duke u bazuar në qëllimin dhe objektin e tyre, mund të jenë:

a) ankesa ndaj mosveprimit të organeve administrative, ku përfshihet çdo lloj ankese ku qytetari apo subjekti i interesuar vë në dijeni Agjencinë për neglizhencë të këtyre organeve për të kryer procedurat administrative, për të nxjerrë akte ose për të kryer veprime administrative në ngarkim të tyre. Këto ankesa shqyrtohen nga Agjencia në përputhje me dispozitat e këtij kreu;
b) ankesa të përmbajtjes, nëpërmjet të cilave qytetari apo subjekti i interesuar vë në dijeni Agjencinë për pretendimet e tij për parregullsi ose paligjshmëri në përmbajtjen e aktit ose veprimin administrativ të organit administrativ. Këto ankesa nuk shqyrtohen në themel nga Agjencia, por trajtohen nëpërmjet mekanizmave/ mjeteve të ridërgimit për shqyrtim tek organi administrativ kompetent ose ndërmjetësimit sipas rregullave të këtij ligji.
c) ankesa me karakter normativ, nëpërmjet të cilave qytetari apo subjekti vë në dijeni Agjencinë për padrejtësi, trajtim të pabarabartë apo të paarsyeshëm, mangësi ose çdo shkak tjetër objektiv për ndryshim, në përmbajtjen e akteve ligjore ose nënligjore me karakter normativ. Këto ankesa trajtohen në kuadër të funksionit të mirëqeverisjes, sipas parashikimeve të këtij ligji.

2. Rregullat e paraqitjes së ankesave, afatet e shqyrtimit të tyre dhe përfundimi i kontrollit të veprimtarisë administrative janë ato të parashikuara në këtë ligj.

KREU VI
RREGULLAT E SEKSIONEVE TË PLATFORMËS “ME TY PËR SHQIPËRINË QË DUAM”

Neni 24
“Ankesa ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Ankesa ime” paraqiten çështje me natyrë kontrolli të veprimtarisë administrative, të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me ankuesin, të cilat, duke u bazuar në qëllimin dhe objektin e tyre, mund të jenë:

a) ankesa ndaj mosveprimit të organeve administrative, ku përfshihet çdo lloj ankese ku qytetari apo subjekti i interesuar vë në dijeni Agjencinë për neglizhencë të këtyre organeve për të kryer procedurat administrative, për të nxjerrë akte ose për të kryer veprime administrative në ngarkim të tyre. Këto ankesa shqyrtohen nga Agjencia në përputhje me dispozitat e këtij kreu;
b) ankesa të përmbajtjes, nëpërmjet të cilave qytetari apo subjekti i interesuar vë në dijeni Agjencinë për pretendimet e tij për parregullsi ose paligjshmëri në përmbajtjen e aktit ose veprimin administrativ të organit administrativ. Këto ankesa nuk shqyrtohen në themel nga Agjencia, por trajtohen nëpërmjet mekanizmave/ mjeteve të ridërgimit për shqyrtim tek organi administrativ kompetent ose ndërmjetësimit sipas rregullave të këtij ligji.
c) ankesa me karakter normativ, nëpërmjet të cilave qytetari apo subjekti vë në dijeni Agjencinë për padrejtësi, trajtim të pabarabartë apo të paarsyeshëm, mangësi ose çdo shkak tjetër objektiv për ndryshim, në përmbajtjen e akteve ligjore ose nënligjore me karakter normativ. Këto ankesa trajtohen në kuadër të funksionit të mirëqeverisjes, sipas parashikimeve të këtij ligji.

2. Rregullat e paraqitjes së ankesave, afatet e shqyrtimit të tyre dhe përfundimi i kontrollit të veprimtarisë administrative janë ato të parashikuara në këtë ligj.

Neni 25
“Biznesi im”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Biznesi im”, paraqiten çështje me natyrë kontrolli të veprimtarisë administrative, të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me ankuesin, të cilat, duke u bazuar në qëllimin dhe objektin e tyre, mund të jenë të njëjta me ato të parashikuara në nenin 24, pika 1.

2. Afati i trajtimit të ankesave të ardhura në seksionin “Biznesi im” është 10 ditë pune nga data e regjistrimit të ankesës. Për arsye objektive, për shkak të kompleksitetit të çështjes apo të nevojës për ndërveprim ndërinstitucional, kur çështja nuk mund të shqyrtohet brenda afatit 10 ditë pune, institucioni i administratës shtetërore informon Agjencinë për kohën e nevojshme dhe kërkon shtyrjen e afatit me jo më shumë se 10 ditë të tjera pune, shtyrje që miratohet nga Agjencia jo më shumë se dy herë.

3. Agjencia, nëpërmjet këtij seksioni, siguron gjithashtu ndjekjen dhe monitorimin e shkresave, të ndryshme nga ankesat, të paraqitura nga subjekti privat zyrtarisht pranë institucionit deri në marrjen e përgjigjes, e cila merret edhe përmes platformës. Afati i trajtimit të tyre përputhet me parashikimet ligjore të sektorit përkatës.

Neni 26
“Denonco korrupsionin”

1. Çështja, pas vlerësimit paraprak nga Agjencia dhe shqyrtimit nga institucioni, vlerësohet nga Agjencia nëse ka nevojë për trajtim të posaçëm prej personave përgjegjës për shqyrtimin e rasteve antikorrupsion pranë Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit.

2. Gjatë trajtimit të çështjeve në platformë nga Agjencia, pavarësisht seksionit të tyre, kur konstatohet se ka elemente korruptive, çështja trajtohet sipas rregullave të përcaktuara në këtë nen.

3. Kur çështja nuk mund të shqyrtohet brenda afatit 20 ditë pune, personat përgjegjës për shqyrtimin e rasteve antikorrupsion pranë Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit informojnë Agjencinë për kohën e nevojshme dhe kërkojnë shtyrjen e afatit me jo më shumë se 20 ditë të tjera pune, shtyrje që miratohet nga Agjencia jo më shumë se dy herë.

Në rast verifikimi të indicieve, provave për ngjarjen korruptive, personat përgjegjës për shqyrtimin e rasteve antikorrupsion pranë Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit ia referojnë çështjen prokurorisë kompetente, në përputhje me legjislacionin procedural penal në fuqi.

4. Procedurat dhe metodologjia e trajtimit të rasteve, të cilat konsiderohen si raste antikorrupsion, përcaktohen me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë.

Neni 27
“Nisma ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Nisma ime”, qytetarët paraqesin propozimet e tyre sipas parashikimeve të nenit 17, të këtij ligji, të cilat, pas vlerësimit të përputhshmërisë së tyre me programin qeverisës, shqyrtohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarët politikë të ministrive, si dhe pikat e kontaktit të institucionit/ të institucioneve, të cilat kanë politikën në bazë të propozimit, në fushën e tyre të përgjegjësisë.

2. Afati i trajtimit për propozimet e ardhura në seksionin “Nisma ime” është 20 ditë pune nga data e regjistrimit të tyre.

3. Brenda afatit të përmendur në pikën 2, të këtij neni, propozuesi/ propozuesit informohet/informohen nga platforma mbi realizueshmërinë e propozimeve të paraqitura.

Neni 28
“Fjala ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Fjala ime”, qytetarët paraqesin opinione për një qeverisje më të mirë, sipas parashikimeve të nenit 17, të këtij ligji, të cilat, pas vlerësimit paraprak të tyre, shqyrtohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarët politikë të ministrive, si dhe pikat e kontaktit të institucionit/ të institucioneve, të cilat janë propozuese apo zhvilluese të reformave apo nismave të cilave iu referohet opinioni.

2. Afati i trajtimit për çështjet e ardhura në seksionin “Fjala ime” është 20 ditë pune nga data e regjistrimit të çështjes.

3. Pas paraqitjes së propozimit, Agjencia njofton brenda afatit mbi hapat e ndërmarrë nga institucioni/ qeveria.

Neni 29
“Interpelanca ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Interpelanca ime”, qytetarët paraqesin kërkesat e tyre për takim publik me funksionarët e lartë politikë, sipas parashikimeve të nenit 17 të këtij ligji, të cilat, pas vlerësimit paraprak, shqyrtohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarin politik të Kryeministrit, të Zëvendëskryeministrit, të anëtarëve të kabinetit qeveritar, të cilët organizojnë së bashku me Agjencinë një kalendar të përcaktuar dhe të publikuar në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam” për zhvillimin e interpelancës.

2. Pas përfundimit të interpelancës, pjesëmarrësit në interpelancë njoftohen nëpërmjet platformës mbi realizueshmërinë e angazhimeve çdo 30 ditë kalendarike deri në realizimin e plotë të çështjes apo të çështjeve të trajtuara në interpelancë.

Neni 30
“Shkolla ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Shkolla ime”, komuniteti parashtron, sipas parashikimeve të nenit 17, të këtij ligji, ide apo projekte për përmirësimin e institucionit arsimor parauniversitar që i shërben atij komuniteti, të cilat, pas vlerësimit paraprak, shqyrtohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarët politikë në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse që mbulojnë arsimin parauniversitar të ministrisë përgjegjëse për arsimin dhe pikat e kontaktit të institucionit.

2. Afati i trajtimit të këtyre ideve apo projekteve është 20 ditë pune nga data e regjistrimit të tyre.

3. Pas shqyrtimit të projektidesë, nëse ajo rezulton në përputhje me politikën sektoriale dhe programin qeverisës, propozuesit njoftohen periodikisht nga Agjencia nëpërmjet platformës mbi realizueshmërinë brenda 100 ditëve punë deri në realizimin e plotë.

2


Etiketa: ,

CLOSE
CLOSE
Pas