Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim

Na ndiqni në Facebook
               Publikuar në : 15:24 - 07/10/19 |
mapo.al

Njoftim 


Në zbatim të nenit 43, pika 2 e Ligjit Nr.43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; nenit 19 gërma”a”, të “Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s”; nenit 10 pika 8 dhe 11, të “Rregullores për proçedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transerimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike” bëjmë me dije se, shoqëria “FSHU” sh.a., ka aplikuar në Entin Rregullator të Energjisë, për rinovimin e licencës së furnizimit të energjisë elektrike.Me vendimin  nr.147, datë 04.10.2019, Bordi  i ERE-s, filloi procedurën për për rinovimin e licencës së furnizimit të energjisë elektrike për shoqërinë FSHU sh.a.


Ftohen palët e interesuara të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve pune nga data e parë e publikimit të këtij njoftimi, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, 1023, Tiranë. 

 KRYETARI

  Petrit AHMETI

 

 

 Pas