Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim


Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 14:39 - 07/06/21 |
mapo.al

Njoftim

Me vendimin nr. 139, datë 07.06.2021, Bordi i ERE-s vendosi të fillojë procedurën për rishikimin e “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 109, datë 29.06.2016, e ndryshuar.


Në zbatim të nenit 12, pika 1, të “Rregullores mbi procedurat e njoftimit dhe konsultimit publik të akteve të miratuara nga Enti Rregullator i Energjisë“ dhe nenit 26, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe proçedurat e ERE-s”, ftohen të gjitha palët e interesuara të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 20 ditëve pune nga dita e publikimit të njoftimit, në adresën:


Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, Tiranë dhe në faqen e web-it: www.ere.gov.al, në seksionin konsultime.

KRYETAR
Petrit AHMETI 1Pas