Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Liçencim
Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 13:58 - 26/06/19 |
mapo.al

Njoftim për Liçencim 


Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 20 pika 2, të “Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s”; nenit 10 pikat 8, 9, 10 dhe 11 të “Rregullores për proçedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transerimin, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike“, bëjmë me dije se, shoqëria “BESTA” sh.p.k., ka aplikuar pranë Entit Rregullator të Energjisë, për pajisjen me licencë në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike.


Me vendimin  nr. 108, datë 26.06.2019, Bordi  i ERE-s, filloi procedurën për licencimin e shoqërisë “BESTA” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik “Kuçova 2”, me kapacitet të instaluar 2 MW, për një afat 30– vjeçar.


Ftohen palët e interesuara të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve pune nga data e parë e publikimit të këtij njoftimi, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, 1023, Tiranë. 


                                                                                                                                                                           KRYETAR

Petrit AHMETI

 

 

 Pas