Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Liçencim 

               Publikuar në : 15:58 - 07/11/19 |
mapo.al

Njoftim për Liçencim 


Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 20 pika 2, të “Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s”; nenit 10 pikat 8, 9, 10 dhe 11 të “Rregullores për proçedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transerimin, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike“, bëjmë me dije se, shoqëria “AXPO ALBANIA” sh.a, ka aplikuar pranë Entit Rregullator të Energjisë, për licencim në veprimtari të tregtimit të energjisë elektrike.Me vendimin  nr.174 datë 07.11.2019, Bordi  i ERE-s, filloi procedurën për  licencim të shoqërisë “AXOP ALBANIA ” sh.a., në veprimtari të  tregtimit të energjisë elektrike, për një afat 5 vjeçar.


Ftohen palët e interesuara të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve pune nga data e parë e publikimit të këtij njoftimi, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, 1023, Tiranë. 

KRYETAR  

Petrit AHMETI

 

 

 Pas