Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për licencim


Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 12:57 - 16/11/20 |
mapo.al

Njoftim për licencim          

Në zbatim të nenit 43, pika 2 e Ligjit Nr.43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; nenit 19, gërma ”a”, të “Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s”; nenit 10 pika 8 të “Rregullores për proçedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transerimin, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike”, bëjmë me dije se shoqëria “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” sh.p.k., ka aplikuar në Entin Rregullator të Energjisë, për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike.


Me vendimin  nr. 183, datë 13.11.2020, Bordi  i ERE-s, filloi procedurën për licencimin e shoqërisë “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike.


Ftohen palët e interesuara të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve pune nga data e parë e publikimit të këtij njoftimi, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, 1023, Tiranë, si dhe në postën elektronike, në adresën [email protected], nisur nga situata e krijuar për shkak të pandemisë COVID-19.

 KRYETAR Petrit AHMETI 

1Pas