Aktualitet

Financat Publike Ndërkombëtare dhe COVID-19: Një arkitekturë e re është e nevojshme urgjentisht

Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 19:11 - 10/05/20 |
mapo.al

COVID-19 dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm


Të thuash që pandemia Covid-19 po rivendos axhendën e zhvillimit ndërkombëtar do të ishte një nënvlerësim. Përveç humbjes masive dhe tragjike të jetës njerëzore, pandemia do të cojë në rënie të konsiderueshme të tregtisë botërore dhe flukseve të investimeve të huaja direkte të cilat do të kenë efekte thelbësore në aktivitetin ekonomik dhe jetesën.


Ngadalësimi në prodhimin global ekonomik tashmë po godet më së shumti vendet e Afrikës të cilat eksportojnë mallra, pasi çmimet për naftën dhe metalet industriale bien ndjeshëm që nga fillimi i pandemisë.


Përgjigja e bashkësisë ndërkombëtare për të mbështetur përpjekjet për zbutjen dhe rimëkëmbjen e pandemisë ka qenë e shpejtë. Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka rritur fondet e tij të financimit të urgjencës në 100 miliardë dollarë ndërsa Banka Botërore ka premtuar deri në 160 miliardë dollarë amerikanë gjatë 15 muajve të ardhshëm për të mbështetur vendet në zhvillim për të përballuar efektet e pandemisë.


Kreditorët kryesorë, përfshirë vendet e G20, kanë rënë dakord për një moratorium për pagesat e borxhit të vendeve në zhvillim. Donatorët rajonalë dhe dypalësh, të tilla si Banka Afrikane e Zhvillimit (AfDB), Bashkimi Evropian, Global Affairs Canada, Agence Fraance Française de Développement (AFD) dhe Departamenti i Mbretërisë së Bashkuar për Zhvillim Ndërkombëtar (DFID), janë angazhuar të gjithë për të mbështetur specifikat e shëndetit dhe përgjigje të tjera sociale dhe ekonomike ndaj pandemisë COVID-19.

Në mes të këtij fluksi të premtimeve financiare, është thelbësore që këto paketa financiare të ekzaminohen për sa i përket kornizës aktuale të financave publike ndërkombëtare, veçanërisht në kontekstin e asaj që quhet në qarqet teknike: ‘financimi i zhvillimit’. Arsyeja pas kësaj është se shpejtësia dhe shkalla e paketave financiare të dedikuara për vendet në zhvillim errësojnë mjedisin politik dhe arkitekturën institucionale përmes të cilave ato mobilizohen dhe shpërndahen.

Duke pasur parasysh trashëgiminë historike dhe realitetin bashkëkohor të financimit të zhvillimit ndërkombëtar, është e domosdoshme një kontrolli të fortë publik për të siguruar përgjegjshmëri në përdorimin e burimeve dhe, më e rëndësishmja, që termat e një financimi të tillë nuk përkeqësojnë sfidat sociale, ekonomike dhe ekologjike tashmë të hasura nga vendet në zhvillim.

Të dy institucionet që janë shfaqur edhe një herë si financues të rëndësishëm në krizën aktuale janë FMN dhe Banka . Financuesit e tjerë më të mëdhenj të pandemisë përfshijnë Komisionin Evropian, bankat e zhvillimit rajonal (RDB) dhe donatorët dypalësh nga shtetet e OECD, përfshirë Francën, Gjermaninë, Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA (vendet që kontrollojnë gjithashtu vendimmarrjen në FMN, Banka Botërore dhe shumë RDB).

Përvec angazhimeve të dukshme për veprim të koordinuar global, përfshirë koordinimin G20 për lehtësimin e borxheve dhe premtimet e financimit nga shumë organizata shumëpalëshe përfaqësuese si Kombet e Bashkuara (KB) dhe Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH), pjesa më e madhe e financimit kryesisht do të kanalizohet përmes organizatave bilaterale dhe multilaterale të kontrolluara nga shtete të fuqishme. Kjo do të thotë që sasia e burimeve financiare të shtrihet në vendet në zhvillim dhe termat që shoqërojnë këto financime, do të përcaktohen kryesisht nga politikëbërësit. Për më tepër, pritet që një sasi e konsiderueshme e financimit do të kanalizohet edhe përmes mekanizmave të financimit privat, fondacioneve private dhe partneritetet publik-privat, që do t’i nënshtrohen një kontrolli më pak se sa platformat zyrtare të financimit.

Nevoja për korrigjim. Pa një mbikëqyrje të qartë dhe të qëndrueshme, mangësitë rregullatore të kornizës për financat publike ndërkombëtare mund të ndikojnë në përgjigjet afatshkurtra të shtetit ndaj pandemisë dhe të kenë potencialin të rrezikojnë zhvillimin e qëndrueshëm afatgjatë në tre mënyra kritike.

Së pari, pavarësisht nga vëllimi i tyre i konsiderueshëm, shuma e financimit në dispozicion të vendeve në zhvillim ka të ngjarë të bie shumë më pak nga nevojat e tyre aktuale, dhe kjo thjesht sepse ato mbeten të varura nga vullneti politik i donatorëve dhe interesat e kreditorëve.

Përdorimi i financimit shtesë si mjet për të ngritur likuiditetin e FMN-së është karakteristikë e peizazhit aktual të financave publike ndërkombëtare. Shuma e konsiderueshme e financimit vazhdon të mobilizohet dhe shpërndahet përmes platformave jo themelore ose dritareve të financimit koncesionar që kërkojnë rimbushje periodike. Këto janë procese të cilat shpesh kërkojnë negociata të mundimshme për afatet dhe sasinë e burimit.

Në arenën e shëndetit global, përhapja e fondeve të dedikuara ka çuar në nën-financim kronik të aktiviteteve bazë operacionale të organizatave ndërkombëtare, veçanërisht OBSH dhe agjencive të tjera të zhvillimit të KB, duke zvogëluar autonominë e tyre financiare dhe fleksibilitetin e tyre për t’iu përgjigjur pandemive. Në OBSH, pjesa e fondeve jo thelbësore u rrit nga më pak se 50 përqind e buxhetit të saj në vitet 1990 në më shumë se 80 përqind në vitin 2016.

Së dyti, mbështetja në institucionet e mbizotëruara nga donatorët për të hartuar dhe ofruar financim COVID-19 do të thotë që interesat e donatorëve do të nxisin zgjidhjet e shkurtra, të mesme dhe afatgjata për shumë vende në zhvillim.

Ka të ngjarë që drejtimi i fondeve ekzistuese të ndihmës për financimin e pandemisë dhe lehtësimin e borxhit do të largojë vëmendjen nga fushat e tjera po aq të ngutshme, përfshirë fondet për zbutjen dhe adaptimin e ndryshimeve klimatike, shëndetin riprodhues dhe shërbimet e nënës dhe arsimin.

Ndërhyrjet në zhvillim nuk janë thjesht operacione teknike, por janë procese thellësisht politike. Ato ndryshojnë jo vetëm strukturat ekonomike brenda shteteve marrëse, por gjithashtu rikrijojnë marrëdhëniet shtet-shoqëri dhe marrëdhëniet më të gjëra të shteteve me aktorët e jashtëm. Siç e kanë theksuar tashmë disa komentues, me kalimin e viteve, kushtëzimet e financimit të vendosura nga FMN dhe Banka Botërore kanë acaruar ndjeshmërinë e vendeve në zhvillim ndaj epidemive shëndetësore dhe tronditjeve sociale dhe ekonomike që vijnë nga katastrofat natyrore dhe të bëra nga njeriu .

Një largim nga tavanet fiskale dhe një lëvizje drejt stimulit fiskal dhe shoqëror janë të domosdoshme për të lehtësuar dislokimet sociale dhe ekonomike të krizës. Sidoqoftë, ekzistojnë gjithashtu prova që tregojnë se këto politika duhet të zbatohen vetëm si masa të përkohshme dhe të jashtëzakonshme për të stabilizuar ekonomitë dhe se një kthim në masat shtrënguese fiskale do të pritej pasi të zvogëlohej kriza.

Së treti dhe së fundi, mbështetja financiare në shkallë të gjerë e bashkësisë ndërkombëtare nuk do të ketë sukses nëse nuk përputhet me një kornizë të ngjashme të shkallës së gjerë të koherencës dhe përgjegjësisë së politikave.

Kuadri i fragmentuar, ad-hoc dhe i drejtuar nga donatorët e bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim dhe financave publike ka nënkuptuar që ka pak koordinim në mobilizimin dhe shpërndarjen e financimit në nivele ndërkombëtare ose kombëtare. Megjithë angazhimet e shumta për përafrimin, harmonizimin dhe pronësinë e vendit, ka pasur pak uniformitet, ose në të vërtetë platforma për bashkëpunim dhe mbikëqyrje të mbështetjes financiare për vendet në zhvillim. Kjo do të thotë që vendeve në zhvillim shpesh u lihet të merren me një labirint bizantin të rregullave dhe juridiksioneve të mbivendosura, duke krijuar ngarkesa të konsiderueshme administrative për institucione të tepërta dhe duke siguruar pak hapësirë për vendet që të angazhohen në mënyrë aktive në hartimin e mbështetjes së programeve.

Mekanizmat ekzistues për mbikëqyrje dhe përgjegjësi për ndërhyrjet e financimit të zhvillimit shpesh janë të kufizuara në sigurimin e kompensimit për komunitetet e prekura nga projektet e zhvillimit dhe jo programet ekonomike me bazë të gjerë. Vendet në zhvillim janë duke u bërë të hidhen nëpër pika të shumta në mënyrë që të qasen në financimin kritik dhe lehtësimin e borxheve për të trajtuar pandeminë dhe t’i nënshtrohen vetë mbikëqyrjes nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe donatorët shumëpalësh dhe dypalësh por për këtë nuk ka asnjë kornizë përkatëse.

Në fund të fundit, paketat financiare do të shërbejnë vetëm si ngjitës të suvasë nëse çështjet më të gjera strukturore nuk adresohen për të korrigjuar kushtet që çuan në pandeminë shëndetësore COVID-19 dhe ndikimet sociale dhe ekonomike që rrjedhin prej saj. Përgjigjet ndaj pandemisë duhet të shkojnë përtej masave lehtësuese dhe të përmbajtjes dhe drejt reformimit të kushteve shumë strukturore të ekonomisë globale që mundësojnë mbajtjen dhe përkeqësimin e krizës. Qëndrueshmëria e përkohshme për ripagimet e borxhit publik do të jetë joefektive për shumicën e shteteve të borxhit në një afat më të gjatë pasi vetëm shtyn ripagimet e borxhit ndërsa lejon që ata të grumbullojnë më shumë borxhe. Marrëveshja aktuale për lehtësimin e borxhit G20 mbulon vetëm borxhin që i detyrohet kreditorëve zyrtarë dypalësh dhe i zbatueshëm për vendet në zhvillim me të ardhura të ulëta. Shumë vende, veçanërisht ekonomitë e tregut me të ardhura të mesme do të përballen me rrezik të konsiderueshëm të mospagimit të borxhit dhe kosto më të larta të huamarrjes në tregjet ndërkombëtare të kapitalit.

Nëse lehtësimi i borxhit financohet nga burimet e ndihmës (për shembull, përmes shkëmbimit të borxhit), kjo gjithashtu do të zvogëlojë fondet në dispozicion për shpenzime të tjera fiskale, duke përfshirë mbrojtjen e sistemeve shëndetësore. Krahas mobilizimit dhe shpërndarjes së burimeve financiare, duhet krijimi i mekanizmave të ristrukturimit të borxhit publik dhe një reformë serioze të arkitekturës financiare globale.

Drejt një Arkitekture të Re. Institucionet ndërkombëtare dhe elitat politike dhe ekonomike globale kanë qenë të shpejtë për t’iu përgjigjur nevojave urgjente dhe të parashikuara të financimit afatmesëm dhe afatgjatë të vendeve në zhvillim si rezultat i pandemisë COVID-19. Megjithatë, diskutimet për këto angazhime për financim nuk janë shoqëruar me një vlerësim sistematik të mekanizmave të përdorur për mobilizimin dhe disbursimin e një fondi të tillë. Duke pasur parasysh që nuk kamundësi për një reformë thelbësore të sistemit gjatë krizës, është e domosdoshme që ne të përdorim mekanizmat ekzistues për të monitoruar, ndjekur dhe llogaritur paketat financiare, ndërsa në të njëjtën kohë, të fillojmë të ndërmarrim hapat e parë drejt një rishikimi radikal të rregullave së financave publike ndërkombëtare.

Pandemia është duke theksuar nevojën urgjente për të rishikuar arsyet dhe modelin institucional dhe rregullator të financave publike ndërkombëtare. Modeli i tanishëm i financimit për të mirën kolektive publike, përfshirë luftimin e pandemive dhe ndërhyrjen në krizat financiare, mbështetet në kontributet e ndihmës nga vendet e zhvilluara dhe donatorët privatë sesa në mbledhjen kolektive dhe të detyrueshme të fondeve. Ky model nuk është i qëndrueshëm, i përgjegjshëm ose rishpërndarës. Në vend të kësaj, ai vazhdon të riprodhojë pabarazitë ekzistuese globale. Solidariteti ndërkohë është zëvendësuar gjithnjë e më shumë nga filantropia e cila mbështetet nga marrëdhëniet e pabarabarta ekonomike. Strukturat aktuale ekonomike globale vazhdojnë të lejojnë shtetet e industrializuara të nxjerrin burime dhe të grumbullojnë fitime nga vendet në zhvillim. Financat publike ndërkombëtare janë përdorur në mënyrë rutinore për të zbutur eksternitetet sociale dhe ekonomike të kësaj marrëdhënieje shumë të pabarabartë, duke përfshirë krizat financiare, katastrofat ekologjike dhe epidemitë shëndetësore, por nuk janë përdorur për të rishpërndarë siç duhet pasurinë globale. Përgjigjet ndaj pandemisë ilustrojnë shumë mirë këtë.

Cdo shpërndarje e burimeve financiare duhet të marrë parasysh burimet që janë nxjerrë tashmë, përfshirë burimet financiare (p.sh. lëvizjet e kapitalit), burimet natyrore (p.sh. mallrat) dhe burimet e punës (p.sh. migrantët personeli mjekësor dhe punëtorët e kujdesit). Në fund të fundit, këto paketa financiare, siç u diskutua më lart, duhet të gjenden gjithashtu brenda një procesi të përgjithshëm të rishikimit dhe reformimit të arkitekturës ligjore dhe rregullatore ndërkombëtare që rregullon ekonominë globale. Siç mbrohet nga aktivistët, organizatat e komunitetit dhe studiuesit, ekziston një nevojë kritike, për tu përqendruar edhe një herë shëndetin, mbrojtjen sociale, jetën e njeriut dhe mjedisin mbi fitimin dhe fuqinë.

Perkthyer dhe përshtatur: Alketa KALLESHI                                                                                        Audituese
KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Burimi: https://medium.com/iel-collective/international-public-finance-and-covid-19-a-new-architecture-is-urgently-needed-6a364c43141e


Etiketa: , , , ,

Pas