fbpx

Galeri

Shoqëria “BLOJA”: Njoftim për mbledhjen e Asamblesë së Aksionerëve

               Publikuar në : 14:00 - 28/06/19 |
mapo.al

SHOQËRIA “BLOJA” SH.A. 


NJOFTIM PËR MBLEDHJE TË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË “BLOJA” SH.A. Të nderuar Zotërinj, 


Në përputhje me ligjin 9901, datë 14.04.2008, neni 137 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, si dhe nisur nga kërkesat ligjore për miratimin e bilancit të shoqërive tregtare brenda muajit Korrik 2019, ju njoftojmë se me datë 22.07.2019, në orën 12:00, në Selinë e Shoqërisë “BLOJA” sh.a. ne adresen: Rruga Kavajes, Tirane, do te zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë “BLOJA” SH.A., sipas rendit të ditës që vijon: 

Miratimin e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor 2018. 

Të ndryshme.

Gjithashtu shoqëria “Bloja”, në zbatim të kërkesave ligjore për përditësimin e dokumentave identifikues të aksionereve, përsërit njoftimin për të gjithë aksionerët individ që brenda kësaj date të paraqiten pranë shoqërisë për të dorëzuar dokumentat identifikues (pashaportë biometrike ose letërnjoftim).Pas