Galeri

UNOPS: Job Announcement
Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 19:06 - 14/09/20 |
mapo.al

Do you have 5 years of experience working on construction planning or construction management?


At UNOPS we are looking for a Lead/Senior Construction Management Engineer to be part of the Infrastructure project in Tirana, Albania.


Qualified female applicants are highly encouraged to apply!


Visit this link to find out more and to submit your application online by September 20th, 2020: https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=20219


About UNOPS
UNOPS mission is to serve people in need by expanding the ability of the United Nations, governments, and other partners to manage projects, infrastructure, and procurement in a sustainable and efficient manner.


Within these three core areas of expertise, UNOPS provides its partners with advisory, implementation, and transactional services, with projects ranging from building schools and hospitals to procuring goods and services and training local personnel.

UNOPS works closely with governments and communities to ensure increased economic, social, and environmental sustainability for the projects we support, with a focus on developing national capacity.

Working in some of the world’s most challenging environments, our vision is to advance sustainable implementation practices in development, humanitarian, and peacebuilding contexts, always satisfying or surpassing partner expectations.

We employ more than 6,000 personnel and on behalf of our partners create thousands of more work opportunities in local communities. Through our headquarters in Copenhagen, Denmark, and a network of offices, we oversee activities in more than 80 countries. (www.unops.org)

***

A keni 5 vite eksperiencë pune në planifikimin e ndërtimit ose menaxhimin e ndërtimit?

Në UNOPS, ne jemi duke kërkuar për një Lead/Senior Construction Management Engineer që do të jetë pjesë e një projekti infrastrukture në Tiranë, Shqipëri.

Aplikueset e kualifikuara femra janë veçanërisht të inkurajuara që të aplikojnë!

Vizitoni këtë link që të zbuloni më tepër dhe të dërgoni aplikimin tuaj online brenda datës 20 Shtator 2020 https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=20219

Rreth UNOPS-it

Misioni i UNOPS-it është që t’u shërbejë njerëzve në nevojë duke rritur aftësinë e Organizates së Kombeve të Bashkuara, qeverive dhe partnerëve të tjerë për të menaxhuar projekte, infrastrukturë dhe prokurime në një mënyrë të qëndrueshme dhe efikase.

Brenda këtyre tre fushave thelbësore të ekspertizës, UNOPS-i u ofron partnerëve të tij shërbime këshilluese, zbatuese dhe transaksionare, në projekte që variojnë nga ndërtimi i shkollave dhe spitaleve deri te prokurimi i mallrave dhe shërbimeve, si dhe trajnimi i personelit lokal.

UNOPS-i punon ngushtë me qeveritë dhe komunitetet për të siguruar rritje të qëndrueshmërisë ekonomike, sociale dhe mjedisore për projektet që mbështet, me një fokus në zhvillimin e kapaciteteve kombëtare.

Duke punuar në disa nga mjediset më sfiduese të botës, vizioni ynë është që të përparojmë në praktikat e zbatimit të qëndrueshëm në kontekstet e zhvillimit, humanitar dhe të ndërtimit të paqes, gjithmonë duke kënaqur ose tejkaluar pritshmeritë e partnerëve.

Ne kemi të punësuar më tepër se 6,000 punonjës dhe në emër të partnerëve tanë krijojmë dhe mijëra mundësi të tjera pune në komunitetet lokale. Përmes selisë sonë në Kopenhagen, Danimarkë dhe një rrjeti zyrash, ne mbikëqyrim aktivitetet në më tepër se 80 vende. (www.unops.org)

 Pas